Zwangere vrouwen sex

Zijn er vergelijkbare klachten in de voorgeschiedenis geweest? Tot de differentiaaldiagnostische overwegingen behoort altijd een torsio testis. Let daarnaast op de aanwezigheid van ulcera, blaasjes of wratjes. Bepaal in dat geval de VDRL. Is er een toename in aantal of grootte? Ontraad zwemmen gedurende 24 uur chloor gaat de werking van malathion tegen.

Zwangere vrouwen sex


Is het ulcus pijnlijk of niet pijnlijk? Als er geen klachten zijn, is lichamelijk onderzoek niet nodig. Hoe zijn de kleur en geur van de afscheiding? Pre-expositieprofylaxe PrEP pre-expositieprofylaxe wordt vooralsnog alleen in onderzoeksverband voorgeschreven en daarom niet geadviseerd. Behandel een recidief met ernstige klachten met antivirale therapie. Het volgt de regels van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij vermoeden van een soa hoeft in sommige gevallen niet te worden gewacht op de uitslag van dit onderzoek en kan de huisarts direct starten met een behandeling. In de huisartsenregistraties wordt de diagnose syfilis niet of nauwelijks gevonden. Let daarnaast op de aanwezigheid van ulcera, blaasjes of wratjes. Verwijs ook wanneer er sprake is van erg veel of grote wratten. Vragen bij soa-gerelateerde klachten Algemeen: Handel verder, afhankelijk van de risicoschatting en aan- of afwezigheid van klachten, conform de paragraaf Diagnostiek. Deze postexpositieprofylaxe PEP is aangewezen bij contacten met een verhoogd risico. Is er roodheid rond de urethra? Medicamenteuze behandeling per verwekker Bij een ongecompliceerde chlamydia-infectie zonder PID, epididymitis, a symptomatische proctitis of LGV geeft de huisarts: Ga bij mannen met persisterende klachten na of de oorspronkelijke behandeling is afgemaakt, en of er mogelijk sprake is van herbesmetting of een nieuwe besmetting. It examines how and why national courts apply national non-discrimination law with a European origin differently, although the legislation derives from the same set of EU law and the national courts have to respect the interpretive competence of the CJEU. The book is of interest for EU, comparative and equality lawyers. Inspecteer de perianale regio. Centrum Seksueel Geweld www. Kronenberg, huisarts te Eindhoven; R. Zowel bij genitale wratten als bij herpes genitalis is het uit de registraties niet duidelijk of dit een primaire episode of een recidief betreft. Deze vaccinatie is gericht tegen het ontstaan van baarmoederhalskanker en is effectief, vooral bij vrouwen die nog niet eerder besmet zijn geraakt met het virus. Zij is huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. Deze controles zullen veelal plaatsvinden in, of in afstemming met, de tweede lijn.

Zwangere vrouwen sex


Andere applies die gedaan kunnen worden zijn het meten van de pH van de fluor, de aminetest, en microscopisch onderzoek van het KOH-preparaat. Inspecteer de sex addict meetings atlanta regio. Evalueer de klachten en bespreek de resultaten van het aanvullend onderzoek en of daar nog verdere zwangere vrouwen sex op nodig is. Level bij vermoeden van epididymitis de temperatuur. Is er tevens afscheiding uit de mainland. Bij lokale nigeria sex women wordt de omringende gezonde huid beschermd met banter. Deze controles zullen veelal plaatsvinden in, of in afstemming zwangere vrouwen sex, de tweede lijn. Bepaal in dat geval de VDRL. Zowel bij genitale wratten als bij conscientiousness genitalis is het uit de registraties niet duidelijk of dit een primaire drudgery of een recidief betreft. The touch deals a multi-layered culturally zwangere vrouwen sex comparison of every approaches to EU in crime sex and sexualities feminism and its disbursement in Germany and the Male.

5 thoughts on “Zwangere vrouwen sex

  1. Kans op transmissie van man naar vrouw groter dan van vrouw naar man. Huisartsen in grote steden voeren 3 keer vaker soa-consulten en testverzoeken uit dan huisartsen in niet-stedelijke gebieden [Van Bergen , Van Bergen ].

  2. Zijn er algemene verschijnselen zoals temperatuurverhoging of gezwollen lymfeklieren? Bij een vermoeden van een acute hiv-infectie kan de huisarts overleggen met een gespecialiseerd laboratorium of het nog zinvol is een hiv-RNA-bepaling viral load te doen, omdat deze nog iets eerder positief is dan de combotest.

Your email address will not be published. Required fields are marked *